Hornsved Grundejerforening ejer fællesarealer ved Fjordslugten, herunder strandejendommen mat.nr 3aa, hvor Bådlaug Nord har sine både liggende. Se udskrift fra OIS.dk

Grundejerforeningen har adgangsret til stranden ad det i marken værende vejspor, se kopi af den tinglyste servitut.

Placeringen af Tangstien vises på Målingsplan udarbejdet af Landinspektørfirmaet Hyldegaard I/S

Indmålingsplan trampesti Fordslugten_Jægerspris (.pdf)

Dokument 9 (.pdf)